Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

Qlka
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viasomebunny somebunny
Qlka
8834 a0ac
Reposted fromgainaxing gainaxing viawrite-url-here write-url-here
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viamendel mendel
Qlka
Reposted fromFlau Flau viamoppie moppie

May 26 2017

Qlka
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapralina pralina
Qlka
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viapralina pralina
3069 96cb 500
Reposted fromidiod idiod viablithely blithely

May 25 2017

Qlka
5737 d0c1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaune-raconteuse une-raconteuse

May 24 2017

8356 b98d 500
Reposted fromtimberwolfoz timberwolfoz viazodynniwie zodynniwie
Qlka
6379 2331

May 23 2017

1462 602b 500
Reposted fromcamplake camplake viaune-raconteuse une-raconteuse

May 22 2017

4879 30f1 500

centrente:

at the bus stop 

(sensitive wolf comic number three)

Qlka
8270 0c4e 500
Hermann Ottomar Herzog
Reposted fromNajada Najada viaune-raconteuse une-raconteuse

May 21 2017

5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viamikrokosmos mikrokosmos

May 20 2017

3939 c2aa 500

miizukizu:

By : bonzo
(Do not remove credits)

Reposted fromcocokashico cocokashico viariceball riceball

May 19 2017

Qlka
2856 7e93
Reposted fromTenSigis TenSigis viaqbshtall qbshtall

May 18 2017

Qlka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl