Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

Qlka
8932 5ce2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamydiscovery mydiscovery
Qlka
3592 7e3a 500
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, M. Gondry (2004)
Reposted frommovieguy movieguy viafilmowy filmowy
Qlka
Qlka
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaMezame Mezame

November 10 2019

Qlka
6655 497c 500
Reposted frommelodyjna melodyjna viaclementiines clementiines

November 09 2019

Qlka
2978 69d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianettle-carrier nettle-carrier
Qlka
Reposted fromshakeme shakeme vialightyears lightyears

November 07 2019

Qlka
7859 092b 500
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf

November 06 2019

Qlka
Reposted frombethgadar bethgadar viabirke birke
Qlka

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viavotrechloe votrechloe
Qlka
4959 aa54 500
Reposted fromfungi fungi viagreywolf greywolf
Qlka
2565 c34f 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue

November 05 2019

Qlka
3782 7443 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viagorky gorky

November 04 2019

Qlka
3921 7738
Reposted fromeffic effic viailikeapricotpie ilikeapricotpie
Qlka
3867 16af 500
Reposted frompwg pwg viaSkydelan Skydelan

November 03 2019

Qlka
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid

November 02 2019

Qlka
8423 78d0 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Qlka
Reposted fromhagall hagall viaszydera szydera

November 01 2019

Qlka

October 31 2019

Qlka
7029 3d05
Reposted frompulperybka pulperybka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl